Regulamin sklepu internetowego

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym chillico.plprowadzony jest przez firmę My Sportline – Agnieszka Uznańska , ul. Wybickiego 15/1 57-340 Duszniki Zdrój, NIP 611-222-98-05, REGON 230928540
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.chillico.pl
 3. Definicje:
 4. a)     Sklep internetowy– sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem standom.pl.
 5. b)    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym  mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 6. c)     Sprzedawca– firma My Sportline – Agnieszka Uznańska, ul. Wybickiego 15/1, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP:611-222-98-05, REGON  
 7. d)    Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
 8. e)    Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
 9. f)     Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
 10. g)      Produkt– dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
 11. h)     Koszyk–  wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
 12. i)      Promocja– ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 13. j)   Dowód zakupu– paragon fiskalny, faktura VAT , lub inny dokument potwierdzający zakup.
 14. k)  Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w  §6.
 15. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Złożenie Zamówienia jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 16. W Sklepie Internetowym organizowane są promocje na wybrane produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

6.Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o  Produktach, podane są na stronach internetowych  Sklepu  internetowego, w szczególności ich opisy, daty ważności, inne parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 1. Do skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie internetowymwww.chillico.plniezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zamówienia,  można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 4. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w niniejszego paragrafie jest zalogowanie się przez Kupującego, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu internetowego formularza i przesłanie go do Sklepu internetowego i dodanie Produktu do koszyka.
 5. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości email.
 6. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego zgodnie z zapisami odstąpieniu od umowy, o którym  mowa w  §6. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym drogą telefoniczną pod numer +48 537 545 577 lub wysłać email do Sprzedającego na adres e-mail kontakt@chillico.pl
 • 3. PŁATNOŚCI
 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest dokument zakupu.
 3. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
 4. a) płatność on-line za pośrednictwem Dotpay w Sklepie internetowym  na konto bankowe Sprzedawcy,
 5. b) płatność kartą lub gotówką w miejscu odbioru Produktu
 6. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Produkty są udostępniane natychmiast po dokonaniu Zamówienia
 8. W przypadku wyboru sposobu  płatności, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności przed odebraniem Produktu, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego osobiście lub drogą mailową lub telefoniczną.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w  momencie ich składania.
 10. Powyższy przepis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego o wyczerpaniu zapasów, a Kupujący może nabyć zamawiane Produkty po aktualnej cenie widocznej na stronie internetowej Sklepu lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia lub jego części.
 • 4. DOSTAWA
 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
 2. a) dostarczenie Produktów na adres e-mail  Kupującego podany podczas składania Zamówienia natychmiast po dokonaniu płatności w systemie Dotpay
 3. b) dostarczenie Produktów na utworzone konto Kupującego w Sklepie internetowym natychmiast  po dokonaniu płatności w systemie Dotpay
 4. c) dostarczenie Produktów na utworzone konto Kupującego w Sklepie internetowym i adres email  po dokonaniu płatności o której mowa w §3, pkt 3, b)
 5. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 • 5. REKLAMACJA
 1. Klient jest zobowiązany sprawdzić Produkt bezzwłocznie w momencie dostawy. W przypadku stwierdzenia wadliwego Produktu klient powinien odmówić przyjęcia Produktu i skontaktować się ze Sprzedającym drogą mailową lub telefoniczną.
 2. Jeśli nie można sprawdzić Produktu w momencie dostawy – Klient ma 7 dni na dokonanie jego sprawdzenia. Po tym terminie reklamacje dotyczące jakości Produktu nie będą uwzględniane.
 3. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i przesłana drogą elektroniczną na adres email kontakt@chillico.pllub pocztą na adres siedziby Sprzedającego: My Sportline, ul. Wybickiego 15/1, 57-340 Duszniki Zdrój
 4. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
 5. Do reklamowanego produktu należy dołączyć Dowód zakupu  lub jego kopię.
 6. 6W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.
 7. a) Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 8. b) W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający po uzgodnieniu terminu z klientem przekazuje Produkt natychmiast drogą email na adres wskazany przez reklamującego i na konto utworzone w Sklepie internetowym.
 • 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zakupu ProduktuWzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 3. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 4. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu do Kupującego, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego.
 5. Warunkiem przyjęcia produktu jest jego niezmieniony stan ( niewykorzystane wejściówki na zajęcia fitness)
 • 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych.
 4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.
 • 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 1. Wszystkie zdjęcia produktów zamieszczone na stronie oraz teksty im przypisane są własnością firmy My Sportline.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody firmy My Sportline.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony www.chillico.ploraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody firmy My Sportline jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 5. Regulamin obowiązuje od 19 października 2018 roku.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. IDEFINICJE
 2. Administrator – My Sportline – Agnieszka Uznańska , ul. Wybickiego 15/1 57-340 Duszniki Zdrój, NIP 611-222-98-05, REGON 230928540
 3. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 4. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 5. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. IISTOSOWANIE PLIKÓW COOKIES
 7. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
 8. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 9. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 10. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 11. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 12. a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 13. b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Uzytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub  za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

www.chillico.pl

 1. Szanując Państwa  prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: My Sportline – Agnieszka Uznańska , ul. Wybickiego 15/1 57-340 Duszniki Zdrój, NIP 611-222-98-05, REGON 230928540
 3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
 • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Państwu  zamówienie oraz by kontakt z Państwem był możliwy.
 • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny dookreślenia miejsca z którego pochodzi Zamawiający.
 • Nr telefonu – zdarza się, że powiadamy sms-em o odwołaniu realizacji usług. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, przybycia  lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń.
 • Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, Produkt oraz kontaktujemy się z Państwem.
 • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora strony w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane zostały zapamiętane i by mogli Państwo bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 1. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
 • Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.
 1. Każdy Użytkownik naszego sklepu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichkolwiek względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.
 2. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak dane dostępu do Twojego konta bankowego.
 3. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek strony internetowej lub prześlij e – mail pod adres: kontakt@chillico.pl

 

 

 

Załącznik nr 1

……………..…………………………….

Miejscowość, data

Imię i nazwisko Konsumenta:           ………………………………………………

Adres Konsumenta:                            ……………………………………………….

Telefon                                                  ………………………………………………

 

Adresat:                                              My Sportline

 1. Wybickiego 15/1

                                                             57-340 Duszniki Zdrój

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja, niżej podpisany,  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia:                            

Nr dokumentu zakupu:

Data odbioru:                                     

 

Zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

Zwrot kosztów, proszę dokonać (właściwe zaznaczyć):

 1. Na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest …………………………………………………………………………………………

………………………………..

Podpis Konsumenta

 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)